4.(1.2.3) Vị trí dự án, Giao thông, Tiện ích khu vực