C2.6. Các Đô thị vệ tinh xung quanh TP Đà Lạt hiện hữu

(theo Quyết định 704, Qui hoạch Thành phố Đà Lạt
và Vùng phụ cận định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050)

Xung quanh Đô thị Đà Lạt hiện hữu, được định hướng phát triển 6 Đô thị vệ tinh:

(1)    Đô thị nguyên sinh Nam Đà Lạt : 3595ha;

(2)    Đô thị Liên Khương –  Liên Nghĩa: 2.600ha;

(3)    Đô thị Finom - Thạnh Mỹ : 1.700ha;

(4)    Đô thị D’Ran: 350ha;

(5)    Đô thị Nam Ban : 500ha;

(6)    Đô thị Lạc Dương: 300ha;