D6.1. PMT cung cấp tài liệu dự án

(1)    Thư ký Tổng giám đốc của PMT được phân công là đầu mối Thông tin và Tài liệu, Cơ chế làm việc của Thư ký Tgd PMT như một Thư ký của Tổng giám đốc Đại lý được đặc cách phụ trách việc triển khai chào bán sản phẩm dự án Khu đô thị Nam Đà Lạt.

(2)    Lãnh đạo cũng như Sales admin của Đại lý cũng có thể tải thông tin dự án từ trang web này, tuy nhiên một số Mục tin phải có account do PMT cấp cho Đại lý thì mới tải được dữ liệu; hoặc Đại lý có thể liên hệ các Thư ký Tổng giám đốc của PMT để nhận được tài liệu.

(3)    Hầu hết các Thông tin căn bản của Dự án được công bố công khai trên trang web này và Khách hàng / Nhà đầu tư cũng có thể xem và tải về các thông tin căn bản của dự án; Trong trường hợp cần các Thông tin nghiệp vụ chi tiết hơn như “Mẫu hợp đồng mua bán biệt thự hình thành trong tương lai”, ... thì cần làm việc với các Đại lý.