D6.2. Họp lãnh đạo tại Văn phòng PMT

(1)    Đây là Buổi họp rất quan trọng ! thể hiện thiện chí hợp tác của Đại lý !

(2)    Thông qua buổi họp này, Lãnh đạo PMT sẽ tiếp đón, thuyết trình về Dự án và Lãnh đạo hai bên sẽ cùng thảo luận / đàm phán để đi đến sự nhất trí trong chương trình hợp tác;

(3)    Trường hợp vì chưa sắp xếp được thời gian, Lãnh đạo hai bên cũng nên trao đổi trước qua điện thoại và trao gởi thông tin, bao gồm cả thông tin căn bản / then chốt của dự án và dự thảo hợp đồng; Tuy nhiên, việc Lãnh đạo Đại lý phân phối đến thăm và làm việc cùng Lãnh đạo PMT tại Văn phòng PMT cần thực hiện sau đó và trong thời gian sớm nhất có thể, để qua đó hy vọng rằng Lãnh đạo 2 bên có điều kiện hiểu biết và thân hữu hơn, từng bước xây dựng được tính bền vững trong việc hợp tác lâu dài cùng phát triển.