D6.9. Các biểu mẫu & Hợp đồng mẫu

(1)    Các Biểu mẫu trong qui trình giao dịch và bộ Hợp đồng mẫu về việc ký kết giữa Chủ đầu tư được Chủ đầu tư ban hành và Tổng đại lý PMT có trách nhiệm cung cấp và hướng dẫn các Đại lý sử dụng theo đúng Qui trình giao dịch được ban hành;

(2)    Khi cần xem trước các Tài liệu nêu trên, Khách hàng cần liên hệ với Đại lý đã tư vấn cho Qúy khách hoặc một trong những Đại lý tại địa phương theo Danh sách được công bố công khai trên trang web này.