D6.8. Trình tự Thủ tục giao dịch / Sàn & Khách hàng

(1)    Qui trình giao dịch giữa Đại lý và Khách hàng được Tổng Đại lý PMT ban hành thống nhất cùng thực hiện;

(2)    Trong đó, nghiệp vụ “Đặt chỗ” được thực hiện theo Biễu mẫu chung và đính kèm theo “Phiếu thu” / hoặc Chứng từ ngân hàng thể hiện “ Đại lý” là Bên nhận tiền “Đặt chỗ”;

(3)    “Tiền Đặt chỗ” sẽ được chuyển thành “Tiền đặt cọc” khi mở bán và khi khách hàng đồng ý mua, “Tiền đặt cọc” sẽ do Đại lý được khách hàng ủy quyền và chuyển khoản cho Chủ đầu tư;

(4)    Trường hợp khi mở bán, Khách hàng không đồng ý mua thì “Đại lý” có trách nhiệm trả lại “Tiền Đặt chỗ” cho Khách hàng;

(5)    Khi Khách hàng đồng ý mua, Chủ đầu tư sẽ ký trực tiếp với Khách hàng “Thỏa thuận đặt cọc” và các Thỏa thuận / các Văn bản trong Bộ Hợp đồng mua bán biệt thự hình thành trong tương lai.