D6.7. Trình tự Thủ tục giao dịch / Sàn & PMT

(1)    Phòng admin của PMT làm nhiệm vụ admin giỏ hàng và trình tự thủ tục Hồ sơ thay cho / và kiểm tra tính xác thực trước khi chuyển Hồ sơ qua Chủ đầu tư ký các Văn bản trong Bộ Hợp đồng được ký giữa Chủ đầu tư và Khách hàng;

(2)    Nhân viên admin của Đại lý làm việc cùng Thư ký Tổng giám đốc PMT để nhận được Tài liệu và sự hướng dẫn cùng thực thi;